spacer Header spacer
spacer
NL | DE
home inloggen     actueel nieuwsbrieven terraq producten bestellen contact
spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer spacer
spacer
spacer Megamix spacer
spacer
spacer
Voorwaarden en Disclaimer
spacer
Spacer
Disclaimer
Janssen Venlo B.V. toetst en actualiseert de informatie op hun internetpaginas voortdurend. De gegevens kunnen intussen ondanks zorgvuldige toetsing toch veranderen. Een aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie kan dus niet overgenomen worden.

[Bij gebruik van hyperlinks:]
(Hetzelfde geldt voor internetpaginas, waarop per hyperlink verwezen wordt. Wij hebben geen invloed op de inhoud van zulke internetpaginas. Voor een zodanige inhoud overneemt Janssen Venlo B.V. dan ook geen aansprakelijkheid. Elke aanbieder is voor de inhoud zelfs verantwoordelijk. De internetpaginas werden op het tijdstip van vervaardiging van een hyperlink op wetovertredingen getoetst. Een permanente controle van elke door hyperlink verwezen internetpagina is zonder concrete aanleiding daartoe buiten de grenzen van hetgeen, wat van Janssen Venlo B.V. gevergd kan worden. Als er een wetovertreding door een inhoud, waarop door hyperlink verwezen is, bij Janssen Venlo B.V. bekend wordt, zal Janssen Venlo B.V. de hyperlink onverwijld verwijderen.)

Wanneer binnen het internetaanbod van Janssen Venlo B.V. de mogelijkheid tot aangifte van persoonlijke of zakelijke gegevens (zoals e-mail-adressen, namen, adressen) bestaat, dan geschiedt de prijsgave van de gegevens zijdens de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van de aangeboden diensten zijn – indien technisch mogelijk en binnen de grenzen van hetgeen wat gevergd kan worden - ook zonder aangifte van zodanige gegevens respectievelijk onder aangifte van geanoniemiseerde gegevens of van een pseudoniem toegelaten. Het gebruikmaken van de prijsgegeven contactgegevens zoals adres, telefoon- en faxnummer alsmede e-mail-adressen door derde personen, om niet uitdrukkelijk gevraagde informatie toetezenden, is niet toegestaan. Juridische stappen tegen de verzender van zogenaamde spam-mails bij overtredingen van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

Inhoud en structuur van de Janssen Venlo B.V. internetpaginas zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor de vermenigvuldiging van informatie of gegevens, met name het gebruikmaken van teksten, tekstgedeelten en beeldmateriaal is de toestemming van Janssen Venlo B.V. vereist.

Impressum

Deze internetpagina wordt u aangeboden door:

Janssen Venlo B.V.
Ubroekweg 41
NL-5928 NM Venlo
registernummer KvK: 12023148(Limburg-Noord)

Janssen Zand en Grind Exploitatie BV
Ubroekweg 41
NL 5928 NM Venlo
registernummer KvK: 12064842(Limburg-Noord)


Directeur: J.M. Janssen en G.J.M. van den Bercken

en

Mortelcentrale Cuijk BV
Havenlaan 12
5433 NL Cuijk
Registernummer KvK 16054070 (Oost-Brabant)


e-mail: info@terraq.nl
internet: www.terraq.nl

 
Leveringsvoorwaarden Betonmortel Terraq Cuijk

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MORTELCENTRALE CUIJK B.V., GEVESTIGD EN KANTOORHOU¬DEND TE CUIJK, INGESCHREVEN IN HET HANDELSRE¬GISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR OOST-BRABANT ONDER NUMMER 16054070.

ARTIKEL I TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle over-eenkomsten met Mortelcentrale Cuijk B.V. (“Mortelcentrale Cuijk”) die betrekking hebben op:
• de verkoop en levering van betonmortel;
• de verkoop en levering van betonproducten;
• het verhuren van vrachtwagens of vrachtwagencombinaties (al dan niet inclu-sief chauffeur) voorzien van een betonmixerinstallatie en/of andere opbouw;
• dienstverlening, met inbegrip van verstrekte adviezen en infor¬matie.
Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op de verkoop en levering van mortel (specie) volgens het MegaMix-concept

2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
• wederpartij: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons aan-biedingen ontvangt of met Mortelcentrale Cuijk overeenkomsten sluit.
• directe schade: hieronder wordt verstaan:
- de kosten van opnieuw door Mortelcentrale Cuijk te leveren betonmortel inclusief transportkosten;
- directe arbeids- en materiaalkosten in verband met sloop- en herbouwwerkzaam-heden die een direct gevolg zijn van verkeerde vervaardiging of samenstelling van betonmortel ;
• indirecte schade: alle schade die niet valt onder de definitie van directe schade, zoals ge-volgschade, bedrijfsschade, schade aan zaken van derden, winstderving, letselschade, im-materiële schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, bouwvertraging, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de wederpartij, ad-vies- en/of expertisekosten, rente en kosten;
• consument: de wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
• voertuig: de door Mortelcentrale Cuijk aan de wederpartij verhuurde vrachtwa-gen(combinatie) voorzien van een betonmixerinstallatie of andere opbouw inclusief toebeho-ren van het voertuig zoals bijvoorbeeld banden, gereedschap, accessoires, uitrustingsstuk-ken en alle, al dan niet wettelijk voorgeschreven documenten.

ARTIKEL II ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJ¬KENDE AFSPRAKEN

1. De algemene leverings-, betalings- en inkoopvoorwaar¬den van de wederpartij zijn niet van toepassing op aanbiedin¬gen van Mortelcentrale Cuijk en met Mortelcentrale Cuijk gesloten overeenkomsten.


2. Afspraken tussen ons en de wederpartij die afwijken van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts als over¬eengekomen indien Mortelcentrale Cuijk deze afspraken schriftelijk heeft beves¬tigd.

ARTIKEL III AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN, PRIJZEN EN ONTVANGSTBAKKEN

1. Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de wederpartij, hebben wij het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Bij de aanbieding door Mortelcentrale Cuijk verstrekte gegevens, bijla¬gen, kwaliteitsnor-men, productspecificaties en/of verwerkingsinstructies of -adviezen zijn informatief en geven slechts een algeme¬ne weergave.

3. Indien de wederpartij bij Mortelcentrale Cuijk een bestelling plaatst per telefoon, e-mail of telefax, wordt de inhoud van de overeenkomst volledig bewezen door middel van de aan de hand van deze bestelling door ons aan de wederpartij verstrekte orderbevestiging, tenzij de wederpartij onmiddellijk na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk zijn bezwaren tegen deze orderbevestiging kenbaar maakt.

4. In rekening worden gebracht de prijzen, geldend op de dag van aflevering. Indien na de aanbieding of tot¬standko¬ming van de overeenkomst één of meer kostprijs¬bepalende factoren, waarop onze prijzen zijn geba¬seerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is Mortelcentrale Cuijk - tenzij het een consument betreft - gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Onder kostprijsbepa-lende factoren worden mede begrepen prijsverhogingen van grondstoffen, transportkosten, belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten van overheidswege.

5. Indien de wederpartij levering buiten de in ons bedrijf gehanteerde gebruikelijke werktijden wenst of indien de wederpartij levering wenst van een geringere hoeveelheid betonmortel dan overeenstemt met de maximum capaciteit van het vervoermiddel waarmee Mortelcentrale Cuijk de betonmortel kan afleveren, respectievelijk van minder dan 5 m3, dan is Mortelcentra-le Cuijk gerechtigd een extra vergoeding respectievelijk de prijs van deze minimum hoeveel-heid in rekening te brengen.

6. De in de aanbieding vermelde prijzen en overige condities zijn gebaseerd op de in deze aanbieding vermelde soort en omvang van de te leveren zaken. Indien de wederpartij op ba-sis van de aanbieding deelbestellingen bij Mortelcentrale Cuijk plaatst, zijn wij gerechtigd om de prijzen en overige condities te herzien.

7. Alle orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussen¬personen of werknemers op-genomen, binden Mortelcentrale Cuijk eerst indien deze door ons schriftelijk zijn beves¬tigd.8. De in de aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, exclusief verzekeringskosten.

9. Indien Mortelcentrale Cuijk, al dan niet tegen vergoeding, aan de wederpartij ontvangst-bakken ter beschikking heeft gesteld, is de wederpartij jegens ons aansprakelijk voor alle schade die aan deze ontvangstbakken of door het gebruik van deze ontvangstbakken kan ontstaan. De wederpartij is verplicht om Mortelcentrale Cuijk te vrijwaren voor aanspraken van derden.

ARTIKEL IV LEVERTIJD

1. De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende onder-geschikten van Mortelcentrale Cuijk, kan de wederpartij bij een overschrijding van de levertijd tot 3 werkdagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 3 werkdagen, dient de wederpartij Mor-telcentrale Cuijk schrifte¬lijk in gebreke te stellen. In deze ingebreke¬stelling dient de wederpar-tij ons een redelijke termijn voor de nakoming te geven.

3. De levertijd begint op de dag waarop door wederpartij een schriftelijke bevestiging van het ontstaan van de overeen¬komst van Mortelcentrale Cuijk heeft ont¬vangen, echter niet eerder dan nadat door de wederpartij is vol¬daan aan alle even¬tuele bijzon¬derheden, verband hou-dend met de uitvoering van de overeen¬komst welke eerst door de wederpartij tot stand moe-ten worden ge¬bracht (zoals bijvoorbeeld de betaling van de overeengekomen aan- of vooruit-betaling).

ARTIKEL V LEVERING, KWALITEIT, INSPECTIE, CONTROLE, KEURING EN RECLAME

Levering
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt de levering “franco werk” op de door partijen overeengekomen plaats. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering uitsluitend op werkdagen en tijdens de in ons bedrijf gehanteerde gebruikelijke werk-tijden.

2. Vanaf het moment van de levering zijn de geleverde zaken geheel voor risico van de we-derpartij.

3. De wederpartij is verplicht om op de plaats van de levering ervoor zorg te dragen dat de losplaats vanaf de openbare weg gemakkelijk en veilig kan worden bereikt en dat de openba-re weg na het lossen ook weer gemakkelijk en veilig kan worden bereikt. Behoudens aan (medewerkers van) Mortelcentrale Cuijk toerekenbare opzet of bewuste roekeloosheid, is de wederpartij jegens ons volledig aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die Mortel-centrale Cuijk en/of derden als gevolg van het lossen lijden.


4. Het oprijden, lossen en afrijden moet binnen een tijdsbestek van 4 minuten per m3 ge-schieden. Indien genoemde tijd door toedoen van aan de wederpartij (diens afnemers of diens werknemers) toerekenbare omstandigheden wordt overschreden, is Mortelcentrale Cuijk gerechtigd om aan de wederpartij een toeslag in rekening te brengen.

5. De wederpartij is verplicht om de chauffeur(s) van de betonmixers en/of de machinist van de betonpomp op het werk gelegenheid te geven om de betonmixer en/of betonpomp, voor het vertrek van het werk, schoon te maken.

Kwaliteit en hoeveelheid
6. Tenzij door de wederpartij bij de bestelling bijzonde¬re kwaliteitseisen zijn gesteld, die door Mortelcentrale Cuijk schrif¬telijk zijn bevestigd, wordt door ons gewone handels¬kwaliteit gele-verd conform de op het desbetreffende product toepasselijke kwaliteitsnormen. Afwijkingen binnen de in de branche gebruikelijke toleranties worden door ons uitdrukkelijk voorbehou-den.

7. Bij een verschil van 3% of minder tussen de overeengekomen hoeveelheid te leveren be-tonmortel en de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid betonmortel, wordt Mortelcentrale Cuijk geacht haar verplichtingen geheel te zijn nagekomen.

Inspectie, controle en keuring
8. De wederpartij is verplicht om de te leveren zaken op hoeveelheid en kwaliteit te controle-ren en te (laten) keuren.

9. Het is de wederpartij voorts niet toegestaan om de geleverde zaken te verwerken, bewer-ken of met andere zaken te vermengen totdat Mortelcentrale Cuijk in de gelegenheid zal zijn gesteld om de gestelde tekortkomingen te (laten) onderzoeken.

Reclame
10. De wederpartij is verplicht om direct bij kennisneming van de gestelde tekortkomingen, doch uiterlijk binnen één werkdag na deze kennisneming, eventuele tekortkomingen in de levering schriftelijk aan Mortelcentrale Cuijk kenbaar te maken. Indien de wederpartij een consument is, gelden voor deze – in afwijking van het in dit lid bepaalde – de wettelijke bepa-lingen.

11. Na ontvangst van de klacht van de wederpartij zal Mortelcentrale Cuijk de klacht op zijn gegrondheid (laten) controleren. Indien de klacht van de wederpartij (deels) gegrond is, heeft Mortelcentrale Cuijk – zonder dat de wederpartij het recht heeft om de overeenkomst te ont-binden – het recht om (naar haar keuze) het ontbrekende deel van de levering alsnog te leve-ren, vervangende zaken te leveren die wel beantwoorden aan de overeenkomst, dan wel om de koopprijs te verminderen overeenkomstig het deel van de levering dat niet beantwoordt aan de overeenkomst. Indien de wederpartij een consument is, gelden voor deze – in afwij-king van het in dit lid bepaalde – de wettelijke bepalingen.12. Indien de klacht van de wederpartij door Mortelcentrale Cuijk (deels) ongegrond wordt bevonden en de wederpartij zich met dit oordeel niet kan verenigen, is de wederpartij ver-plicht om zijn bezwaren binnen 48 uren schriftelijk aan Mortelcentrale Cuijk kenbaar te maken en vervolgens om zijn medewerking te verlenen aan het gezamenlijk aanwijzen van een er-kend keuringsinstituut. Indien partijen het gezamenlijk niet eens kunnen worden over de be-noeming van een erkend keuringsinstituut, zal de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in de vestigingsplaats van Mortelcentrale Cuijk op verzoek van de meest gere-de partij een keuringsinstituut aanwijzen. Het keuringsinstituut zal vervolgens als bindend adviseur voor beide partijen bindend vaststellen of de door Mortelcentrale Cuijk geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. De kosten van dit onderzoek zullen worden ge-dragen door die partij die (grotendeels) in het ongelijk wordt gesteld. Indien de klacht van de wederpartij door de bindend adviseur ongegrond wordt bevonden, is de wederpartij verplicht de geleverde zaken af te nemen en te betalen en om aan Mortelcentrale Cuijk de schade te vergoeden die deze lijdt als gevolg van de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst. Indien de klacht van de wederpartij door de bindend adviseur gegrond wordt bevonden, is het bepaalde in lid 11 van overeenkomstige toepassing.

Verval van rechten
13. Indien de wederpartij van mening is dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan de wederpartij jegens Mortelcentrale Cuijk geen aanspraken meer gel-dend doen maken indien:
- de wederpartij heeft nagelaten om de geleverde zaken tijdig te (laten) keuren;
- de geleverde zaken op enigerlei wijze worden verwerkt, bewerkt of met andere zaken wor-den vermengd;
- de wederpartij niet tijdig bij Mortelcentrale Cuijk schriftelijk heeft gereclameerd;
- de wederpartij weigert zijn medewerking te verlenen aan het gezamenlijk aanwijzen van een erkend keuringsinstituut.

ARTIKEL VI HUUROVEREENKOMSTEN

1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en de huurprijs zoals door partijen is overeengekomen in de huurovereenkomst.

2. Voor aanvang van de huurperiode kan door Mortelcentrale Cuijk de vooruitbetaling van de huur en de betaling van een waarborgsom worden verlangd. De huurprijs wordt overeenge-komen op basis van een vast bedrag per huurperiode, per uur of op basis van het aantal ge-reden kilometers.

3. Indien tussen partijen voor of bij het sluiten van de huurovereenkomst geen schadebe-schrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt ervan uitgegaan dat de wederpartij voertuig in onbeschadigde toestand, in goede staat, met volle brandstoftank en rijklaar heeft ontvangen. Het voertuig is en blijft eigendom van Mortelcentrale Cuijk. De wederpartij zal het voertuig op deskundige wijze (doen) gebruiken door uitsluitend personen die beschikken over een geldig rijbewijs en de wederpartij zal bij het einde van de huurovereenkomst het voertuig in oor-spronkelijke staat, met volle brandstoftank en schoongemaakt inleveren op de daartoe over-eengekomen plaats.


4. Tijdens de huurovereenkomst zijn – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals tolgelden, de kosten voor brandstof, olie, bandenreparatie, stalling, reiniging, parkeren, van overheidswege opgelegde sancties en boetes voor rekening van de wederpartij. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de kosten voor het na het einde van de huurperiode wederom rijklaar maken van het voertuig, alsmede de kosten voor het (eventueel) ophalen, aftanken en/of schoonmaken van het voer-tuig voor rekening van de wederpartij.
5. De wederpartij is verplicht ter voorkoming van technische schade aan het voertuig, de daartoe vereiste preventieve maatregelen te nemen, zoals bijvoorbeeld het op peil houden der diverse soorten vloeistoffen (met name die van de accu en het koelsysteem en mo-torolie), van de juiste bandenspanning, etc.
6. De wederpartij dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan. Het gehuurde voer-tuig mag door de wederpartij uitsluitend worden gebruikt voor het vervoer van betonmortel. Het is de wederpartij niet toegestaan om het gehuurde voertuig te gebruiken voor andere doeleinden, dan wel om het voertuig aan enige derde weder te verhuren of in gebruik te ge-ven.
7. De wederpartij is jegens Mortelcentrale Cuijk aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan het voertuig, dan wel die het gevolg is van enige gebeurtenis tijdens de duur van de huurperiode, het gebruik van het voertuig en/of de overtreding van de uit de huurovereen-komst voortvloeiende verplichtingen. De wederpartij is verplicht om Mortelcentrale Cuijk te vrijwaren voor alle aanspraken van derden.
8. De wederpartij is van rechtswege in verzuim, en Mortelcentrale Cuijk is gerechtigd om de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, indien blijkt dat de wederpartij tijdens de huurpe-riode één of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet vol-ledig nakomt of zal nakomen, indien de wederpartij overlijdt, er beslag op het voertuig wordt gelegd, in geval van faillissement(saan¬vra¬ge), (aanvrage tot) surséance van betaling, stilleg-ging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, (aanvrage tot) toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling of ondercuratelestel¬ling van de wederpartij.

ARTIKEL VII OVERMACHT

1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Mortelcentrale Cuijk, kan ons onder meer niet worden toegere¬kend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan onze schuld of buiten onze risico¬sfeer vallen. Oorza¬ken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogs¬gevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, diefstal, brand, water¬schade, overstroming, werkstaking, be¬drijfsbezet¬ting, uitsluiting, in- en invoerbe-lemmeringen, over¬heid¬smaatre¬gelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektrici¬teit, vervoersproblemen, de stagna¬tie of onderbre¬king van leveringen van derden van wie wij grondstoffen, mate¬rialen of onderdelen voor de uitvoering van de over¬een¬komst moeten betrekken alsmede weersomstandigheden (zoals vorst, gladheid, mist).


2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij zijn wij bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

ARTIKEL VIII UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. Voor alle directe schade van de wederpartij, zoals omschreven in artikel I lid 2, veroor¬zaakt door een aan Mortelcentrale Cuijk toere¬kenbaar tekortkomen in de nako¬ming van de over-eenkomst, is de aan¬sprakelijkheid van Mortelcentrale Cuijk, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprake-lijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot maximaal een bedrag van € 450.000,00 (exclusief BTW).

2. Onverminderd het bepaalde in artikel IV lid 2, is de aansprakelijkheid van Mortelcentrale Cuijk voor directe en/of indirecte schade als gevolg van te late leveringen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van Mortel-centrale Cuijk, beperkt tot de netto-factuurwaarde van de desbetreffende levering van be-tonmortel met een maximum van € 22.500,00 (exclusief BTW).

3. Met inachtneming van het in lid 2 bepaalde, is Mortelcentrale Cuijk voor indirecte schade, zoals omschreven in artikel I lid 2, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk.

4. Mortelcentrale Cuijk sluit de aansprakelijkheid uit indien de geleverde betonmortel door de wederpartij is bewerkt of is vermengd met andere zaken.

5. Mortelcentrale Cuijk sluit de aansprakelijkheid uit indien op verzoek van de wederpartij aan de geleverde betonmortel water, hulp- of vulstoffen of andere zaken zijn toegevoegd.

6. Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan ten gevol¬ge van door Mortelcentrale Cuijk ingeschakelde ondergeschikten en/of hulppersonen en/of ten gevol¬ge van gebruikte zaken die door ons zelf, door derden of door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet ge¬schikt blij¬ken te zijn.

7. Indien de rechter mocht oordelen dat Mortelcentrale Cuijk geen beroep toekomt op de uit-sluiting/beperking van aansprakelijkheid als vermeld in leden 1 tot en met 6 van dit artikel, is de aansprakelijkheid van Mortelcentrale Cuijk in elk geval beperkt tot een bedrag waarvoor de door Mortelcentrale Cuijk gesloten aansprakelijkheidsverzekering maximaal dekking biedt, in welk bedrag rente en kosten zijn begrepen, vermeerderd met het eigen risico.

8. Alle zaken, zoals materialen, halffabrikaten en machi¬nes, die door de wederpartij voor de uitoefening van de overeenkomst beschikbaar worden gesteld, zullen door Mortelcentrale Cuijk niet worden verzekerd. De wederpartij is verplicht om deze zaken zelf te verzekeren en verze¬kerd te houden voor de duur dat zij onder ons rusten.


9. De in lid 8 genoemde zaken blijven voor risico van de wederpartij. De wederpartij is jegens Mortelcentrale Cuijk aansprake¬lijk voor alle schade die optreedt door (het gebruik) van deze zaken.

10. Indien de wederpartij een consument is, gelden voor deze – in afwijking van het in dit arti-kel bepaalde – de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL IX BETALINGSCONDITIES

1. De betaling van de door ons geleverde zaken zal dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De betaling zal – tenzij door ons anders aangegeven op de factuur – dienen te geschieden in Nederland, en wel op een door ons aangehouden bank- of girorekening bij een (vestiging van een) in Nederland geves-tigde bank.

2. De wederpartij kan zich jegens ons niet beroepen op verrekening. Indien de wederpartij een consument is, gelden voor deze – in afwijking van het in dit lid bepaalde – de wettelijke bepalingen.

3. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk op-eisbaar. De wederpar¬tij is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

4. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn zijn wij gerechtigd de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag vanaf de dag waarop de wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening. Aan de consument zal de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW in rekening worden gebracht.

5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschul-digde kosten, vervol¬gens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de weder¬partij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsver-plichtingen, zo¬als omschreven in lid 1, is de wederpartij gehouden alle door Mortelcentrale Cuijk gemaakte buitengerech¬telijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bij-stand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen.
Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten. In geval van het door ons aanvragen van het faillissement van de wederpartij, zal de wederpar¬tij ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvrage te voldoen.

7. Onverminderd het bepaalde in lid 3, is de wederpartij in geval van faillissement(s-aan¬vra¬ge), (aanvrage tot) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de we-derpartij, (aanvrage tot) toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling of ondercuratele-stel¬ling van de wederpartij, zonder dat een ingebrekestel¬ling is vereist, van rechtswege in


verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de weder¬partij niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met ons gesloten overeen¬komsten nakomt.

8. In de gevallen bedoeld in het vorige lid hebben wij te onzer keuze het recht om zonder rechterlijke tussen komst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schor¬ten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijk verklaring te ontbin¬den, onverminderd ons recht tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

ARTIKEL X KREDIETBEPERKINGSTOESLAG

1. Al onze offertes en aanbiedingen zijn, tenzij uitdruk¬kelijk anders wordt vermeld, exclusief kredietbeper¬kingstoeslag.

2. Onze factuurbedragen kunnen worden verhoogd met een krediet¬beperkingstoeslag van 3%. De toeslag van 3% behoeft niet betaald te worden bij betaling binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.

3. Dit artikel is niet van toepassing op consumenten.

ARTIKEL XI ZEKERHEIDSSTELLING

1. Indien Mortelcentrale Cuijk goede grond heeft te vrezen dat de weder¬par¬tij haar verplich-tingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, is zij voor of tijdens de uitvoering van de over-eenkomst gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de weder-partij op verzoek en ten genoege van Mortelcentrale Cuijk zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst, dan wel totdat de wederpartij op verzoek haar betalingsverplichtingen heeft (vooruit)betaald.

2. Nadat de door Mortelcentrale Cuijk gestelde termijn tot zekerheidsstel¬ling is verstreken, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kunnen wij de overeenkomst zonder rech¬terlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd ons recht op volle¬dige schadevergoeding.

ARTIKEL XII EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De door Mortelcentrale Cuijk geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met Mortelcentrale Cuijk gesloten overeenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door ons verrichte of te verrichten diensten;
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) met ons geslo-ten overeen¬komst(en).2. Door Mortelcentrale Cuijk geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoor-behoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden door-ver¬kocht. De wederpartij is niet bevoegd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

3. Op zaken die met inachtneming van het in lid 1 bepaalde in eigendom op de wederpartij zijn overgegaan en die zich nog onder de wederpartij bevinden, behouden wij ons hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere ze-kerheid van vorderingen die wij uit welken hoofde dan ook op de wederpartij mochten hebben of krijgen.
Dit voorbehoud van pandrechten geldt eveneens ten aanzien van door Mortelcentrale Cuijk geleverde zaken die door de wederpartij zijn bewerkt of verwerkt en waardoor ons eigen-domsvoorbehoud zou komen te vervallen.

4. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, zijn wij gerechtigd om de geleverde zaken waar-op het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden die deze zaken voor de wederpartij houden weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan Mortelcentrale Cuijk verschuldigde.

5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbe¬houd geleverde zaken willen vesti-gen of doen gelden, is de wederpartij verplicht ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

ARTIKEL XIII RETENTIERECHT

Wij zijn bevoegd de zaken of andere goederen die Mortelcentrale Cuijk van de wederpartij onder zich heeft of zal krijgen, terug te houden tot al het ons toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de wederpartij geheel zal zijn voldaan.

ARTIKEL XIV VERJARING

Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ont-staan daarvan.

ARTIKEL XV CONSUMENTENTRANSACTIES

Indien de wederpartij een consument is, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet voorzover zij vallen binnen het bereik van artikel 6:236 BW.

ARTIKEL XVI CONVERSIE

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voorzover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.


Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de algemene voorwaarden behouden onverminderd hun geldigheid, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen ver-zetten.

ARTIKEL XVII GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Mortelcentrale Cuijk is Neder¬lands Recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internati-onale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) wordt uit-gesloten.

2. Ten aanzien van geschillen die tussen Mortelcentrale Cuijk en de weder¬partij mochten ontstaan is uitsluitend de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch bevoegd om hiervan kennis te ne-men, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.
 
Leveringsvoorwaarden Coöperatie MegaMix BA
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
VAN DE COÖPERATIE MEGAMIX BA, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR GOOI-, EEM- EN FLEVOLAND OP 10 DECEMBER 2008 ONDER NR 24318317

DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP LEVERINGEN VAN PRODUCTEN
DOOR BEDRIJVEN DIE LID ZIJN VAN DE COÖPERATIE MEGAMIX BA


ARTIKEL 0 DEFINITIES
Coöperatie MegaMix BA: gezamelijke en/of leden van de Coöperatie MegaMix BA;
Afnemer : onze wederpartij;
Producten : mortels, species, betonproducten en alle overige daaraan gerelateerde leveranties.

ARTIKEL I TOEPASSELIJKHEID
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle door ons gedane aanbiedingen en/of door ons aanvaarde opdrachten en gelden zij boven welke voorwaarden van de afnemer dan ook, zelfs indien deze laatste voorwaarden hun uitsluitende toepasselijkheid stipuleren. Voor zover nodig wijzen wij de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de afnemer hierbij uitdrukkelijk van de hand.
2. Door het geven van een opdracht wordt de afnemer geacht volledig in te stemmen met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing indien derden onder onze leiding of met onze toestemming betrokken worden bij de uitvoering van een opdracht.

ARTIKEL II AANBIEDINGEN
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend geldig gedurende de daarin genoemde periode.
2. Al onze aanbiedingen zijn gebaseerd op en gaan uit van levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
3. Gegevens vermeld in catalogi, beschrijvingen, applicatie- en technische instructies, adviezen, gegevens omtrent samenstelling van onze producten en andere gegevens, door ons en/of door onze werknemers verstrekt, binden ons slechts indien en voor zover ze uitdrukkelijk zijn gegarandeerd in een door ons ondertekende overeenkomst danwel door ons ondertekende orderbevestiging.
4. In geval van gecombineerde of in delen te onderscheiden door ons gedane aanbiedingen zijn wij niet gehouden tot levering van een deel van het door ons aangebodene tegen een pro rata over de totaalprijs berekende prijs.
5. De aanvaarding van onze aanbieding of de aan ons gegeven opdracht moet vergezeld gaan van voldoende informatie om ons in staat te stellen tot uitvoering van de opdracht over te gaan.

ARTIKEL III EIGENDOM VAN GEGEVENS
1. Alle gegevens betreffende onze producten, hun samenstelling en/of aanwending, door ons verstrekt, blijven ons eigendom, ook indien door ons aan de afnemer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht en/of indien de opdracht door ons is aanvaard of uitgevoerd.
2. De afnemer staat ervoor in, dat geen van deze door ons verstrekte gegevens zal worden gekopieerd, aan derden getoond of door deze gebruikt danwel te hunner beschikking gesteld zonder onze uitdrukkelijk vooraf verkregen schriftelijke toestemming.
3. Wij zijn gerechtigd van de afnemer te allen tijde te vorderen, dat deze de gegevens, genoemd in lid 1 en lid 2 van dit artikel, aan ons retourneert. Hij dient aan dat verzoek terstond te voldoen.

ARTIKEL IV OVEREENKOMST
1. Een schriftelijke overeenkomst treedt in werking op de eerste van de hierna genoemde dagen:
- de dag waarop de overeenkomst is ondertekend,
- de dag waarop de schriftelijke bevestiging van de bestelling door ons aan de afnemer is bevestigd, of
- de dag waarop de bestelling wordt uitgevoerd c.q. daarmee wordt aangevangen.
2. Mondelinge toezeggingen zijdens of overeenkomsten gesloten met onze werknemers zijn voor ons niet bindend, behoudens in zoverre die overeenkomsten door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3. Wij zijn gerechtigd aan de afnemer afzonderlijk in rekening te brengen iedere meerleverantie zodra het bedrag, in verband daarmee aan hem in rekening te brengen, aan ons bekend is. Onder meerlevering wordt verstaan al datgene wat door ons wordt geleverd, hetzij op verzoek of order van de afnemer, hetzij ingevolge opdracht door derden danwel uit hoofde van nieuwe of gewijzigde regelingen, boven de door ons te leveren producten en/of hoeveelheden, zoals omschreven in onze aanbiedingen of onze orderbevestigingen. Het bepaalde in artikel 7:755 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.

ARTIKEL V PRIJZEN
1. De door ons berekende prijzen zijn afnemersprijzen per ton of m³, franco bouwplaats, met inachtneming van de overeengekomen afname- en verbruiksverplichtingen per silo en/of andere verpakkingseenheden.
2. Indien niet uitdrukkelijk anders vermeld zijn onze prijzen, indien van toepassing, inclusief ter beschikkingstelling van de complete silo en vaste appendages doch exclusief de waterslangen en voedingskabel.
3. De opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. Alle belastingen, heffingen, verzekeringspremies etc., waar, wanneer en om welke reden dan ook verschuldigd ter zake van de levering, komen voor rekening van de afnemer, tenzij wij tevoren schriftelijk hebben verklaard deze voor onze rekening te nemen.

ARTIKEL VI RISICOCLAUSULE
1. De prijs c.q. prijzen vermeld in onze aanbiedingen, bevestigingen en/of met ons gesloten overeenkomsten is/zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren die gelden op de datum van aanbieding.
2. Indien de prijzen van grondstoffen, materialen, materieel, onderdelen, energie, lonen, sociale verzekeringspremies, belastingen, rente en/of andere prijsfactoren een verhoging ondergaan gedurende de periode tussen de datum van aanbieding en de datum van levering, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ook indien de kostprijsverhoging voorzienbaar was op het moment van aanbieding c.q. bevestiging.

ARTIKEL VII VERGUNNINGEN
1. De afnemer is aansprakelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen en/of toestemming voor het gebruik van de producten alsmede voor de daarmee verbandhoudende betalingen, door de afnemer verschuldigd.
2. De afnemer wordt niet geacht te zijn ontslagen uit zijn verplichtingen uit de overeenkomst door gehele of gedeeltelijke verhindering danwel tengevolge van het opleggen van enige voorwaarden of beperkingen tot het verkrijgen van zulk een vergunning.

ARTIKEL VIII LEVERINGSTERMIJN EN LEVERING
1. Voor de eerste levering per werk en de vervolgleveringen geldt een levertermijn zoals tussen ons en de afnemer is overeengekomen. Vervolgleveringen op hetzelfde werk geschieden na afroep.
2. Leveringen worden door ons, of door een door ons aangewezen vervoerder, geplaatst op een door de afnemer aan te wijzen locatie.
3. Iedere vertraging aan de zijde van de afnemer bij het nakomen van enige verplichtingen jegens ons, schort de leveringstermijn op.

ARTIKEL IX SILO, SILOPLAATSING EN OVERIG MATERIEEL
1. Het plaatsen van silo’s en/of overig materieel op de bouwplaats geschiedt uitsluitend door ons of een door ons aangewezen vervoerder. Het inbedrijfstellen en het ter zake instrueren van het bedienend personeel zullen zonodig bij de aanvang van het werk eenmalig door ons worden uitgevoerd.
2. De afnemer is aansprakelijk voor diefstal, verlies van of schade aan de silo en/of het overig materieel voor zover deze plaatsvinden gedurende de tijd dat dit materieel op de bouwplaats aanwezig is. In voorkomende gevallen behouden wij ons het recht voor schadevergoeding te vorderen van de afnemer.
3. De silo en/of het overige materieel dient in goede staat te worden geretourneerd. Eventuele reparatiekosten en/of ontbrekende toebehoren zullen bij de afnemer in rekening worden gebracht.
4. De normale los- en laadtijden, inclusief het op- en afrijden van de bouwplaats, bedraagt maximaal 30 minuten. Los- en/of laadtijden van meer dan 30 minuten, veroorzaakt door het niet toegankelijk zijn van de aanvoerwegen of het niet voldoende voorbereid zijn van de siloplaats c.q. losplaats of door andere redenen die niet aan onze schuld c.q. die van onze vervoerder zijn te wijten, worden aan de afnemer in rekening gebracht tegen het op dat moment geldend uurtarief of gedeelte daarvan.
5. Het tussentijds verplaatsen van silo’s en/of overig materieel op een bouwplaats mag uitsluitend geschieden door ons, een door ons aangewezen vervoerder of een door ons aangewezen deskundige. De kosten hiervoor worden in overleg vastgesteld en zijn voor rekening van de afnemer.
6. Schade die het gevolg is van verkeerd gebruik of afwijken van de plaatsings- en gebruiksvoorschriften is voor rekening en risico van de afnemer. De afnemer is tevens aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebreken aan de opstellingsplaats van de silo en/of overig materieel.

ARTIKEL X PLAATSINGS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN
1. Op deze algemene voorwaarden volgen de plaatsings- en gebruiksvoorschriften, die door de afnemer volledig en stipt dienen te worden opgevolgd. Deze plaatsings- en gebruiksvoorschriften zijn bijgevoegd bij onze aanbiedingen of worden verstrekt bij het plaatsen van de silo en/of overig materieel.

ARTIKEL XI UITGELEVERDE HOEVEELHEDEN
1. Het aan de afnemer te berekenen gewicht per levering wordt vastgesteld door ijkwaardige weging.
2. De afnemer heeft het recht bij de vaststelling van de geladen hoeveelheid aanwezig te zijn, mits hij dit tijdig kenbaar maakt en door het vervullen daarvan geen vertraging bij het laden ontstaat.
3. De silo’s mogen uitsluitend door de desbetreffende leverancier of een door hem aangewezen derde worden gevuld. Bij vulling door de afnemer of niet door ons aangewezen derden zijn wij gerechtigd de silo terstond van de bouwplaats te verwijderen op kosten van de afnemer.

ARTIKEL XII EIGENDOM
1. Elke silo en/of overig materieel die op de bouwplaats wordt gestationeerd, blijft onder alle omstandigheden en te allen tijde ons eigendom. Bij betalingsachterstand, surséance van betaling of faillissement van de afnemer, zijn wij gerechtigd ons eigendom terstond van de bouwplaats te verwijderen.

ARTIKEL XIII FACTURERING EN BETALING
1. Facturering geschiedt bij aflevering.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.
3. De afnemer heeft geen recht op reductie of compensatie met enige beweerde vordering zijnerzijds.
4. Indien niet op de overeengekomen vervaldata het alsdan verschuldigde is betaald, is de afnemer van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en is hij gehouden vanaf de vervaldatum rente te betalen ter hoogte van 3% boven het promessedisconto van de Nederlandsche Bank alsmede alle buitengerechtelijke kosten van invordering, hierbij vastgesteld op 10% van het totaal verschuldigde.
5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd accreditief- of zekerheidsstelling door de afnemer te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen alvorens aan te vangen met de uitvoering van enige leverantie.
6. Onverminderd het bepaalde in artikel XVIII geeft het niet voldoen door de afnemer aan zijn verplichting tot betaling danwel accreditief- of zekerheidsstellling, ons het recht de levering op te schorten totdat door hem aan deze verplichting is voldaan.


ARTIKEL XIV RISICO-OVERGANG EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Zodra de producten zijn geleverd, draagt de afnemer het risico voor alle schade, direct of indirect, die daaraan of daardoor mochten ontstaan.
2. De eigendom van de geleverde producten gaat eerst op de afnemer over, nadat door hem het verschuldigde ter zake van het geleverde, met inbegrip van rente en kosten, aan ons is betaald.
3. De afnemer is niet gerechtigd het geleverde, zolang deze nog niet volledig is betaald, aan derden, uit welken hoofde ook, over te dragen, danwel deze te bezwaren.
4. Onverminderd onze overige rechten, zijn wij door de afnemer onherroepelijk gemachtigd de door ons aan hem geleverde producten op eerste mededeling en zulks zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, indien hij niet, niet volledig of niet tijdig aan enige van zijn betalingsverplichting jegens ons heeft voldaan.

ARTIKEL XV KWALITEITSKEURING EN INSPECTIES
1. Indien met ons schriftelijk is overeengekomen, dat door ons of enig ander een kwaliteitskeuring op de geleverde producten zal worden uitgevoerd, zal de afnemer terstond na applicatie en/of gebruik daarvan ons in staat stellen alle noodzakelijke testen uit te voeren teneinde de kwaliteit vast te stellen. De afnemer zal ons te dien einde alle noodzakelijke hulparbeid en materiaal verschaffen en deze tijdig op de daartoe verlangde plaats ter beschikking stellen.
2. Behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle kosten van in welke vorm ook uitgevoerde inspectie, kwaliteitskeuring of beproeving voor rekening van de afnemer.

ARTIKEL XVI GARANTIE EN RECLAME
1. Onverminderd de navolgende beperkingen en in het bijzonder het in lid 14 bepaalde, garanderen wij de algemene functionele geschiktheid van de door ons geleverde producten, mits al onze instructies met betrekking tot het gebruik daarvan strikt zijn opgevolgd.
2. De garantie vangt aan op de dag van aflevering van de producten.
3. De garantieperiode verstrijkt een jaar daarna, behoudens indien anders overeengekomen.
4. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor gebreken, waarvan de afnemer aantoont, dat deze voor of binnen de garantieperiode zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als een direct gevolg van verkeerde vervaardiging, door ons gekozen samenstelling, of anderszins als gevolg van ondeugdelijke materialen door ons gebruikt. Voor gebreken die het gevolg zijn van enige andere oorzaak, zijn wij niet aansprakelijk.
5. Gebreken die geheel of gedeeltelijk of mede een gevolg zijn van grondstoffen, materiaal, constructie of applicatie, gekozen door de afnemer of verplicht opgelegd door enige regeling van overheidswege, vallen niet onder deze garantie.
6. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen garanderen wij noch de bruikbaarheid van de producten indien deze wordt aangewend voor enig ander doel dan waarvoor zij gebruikelijk wordt geleverd, noch zijn wij aansprakelijk voor de gevolgen van specifieke ontwikkelingsrisico’s van nieuw ontwikkelde producten.
7. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de garantie is beperkt tot het herleveren van producten ter vervanging van het ondeugdelijke inclusief -voor zover nodig en indien van toepassing- plaatsen en ter beschikking stellen van de silo danwel terugbetaling van het in rekening gebrachte bedrag.
8. In geval van herlevering wordt een nieuwe garantie voor de vervangende producten verstrekt onder de bepalingen van dit artikel, welke garantie aanvangt op de dag van aflevering van de vervangende producten.
9. Ingeval van beweerde ondeugdelijkheid van geleverde producten, zal de afnemer de situatie en omstandigheden waarin de beweerde ondeugdelijkheid is ontstaan c.q. zich heeft voorgedaan, zoveel mogelijk ongewijzigd laten. Wij zijn niet tot enige garantie gehouden indien de afnemer de hiervoor genoemde situatie en omstandigheden waaronder de beweerdelijke ondeugdelijkheid is ontstaan danwel gebleken, zodanig wijzigt dat deze voor ons niet meer herkenbaar zijn.
10. Klachten omtrent beweerde gebreken dienen ons zo spoedig mogelijk in geschrift te worden gemeld:
a. in geval van uitwendig waarneembare kwaliteitsgebreken binnen ten hoogste twee werkdagen na aflevering van de producten;
b. in geval van niet uitwendig waarneembare kwaliteitsgebreken binnen ten hoogste twee werkdagen nadat deze zijn vastgesteld, doch niet later dan tien dagen na verstrijken van de garantieperiode.
Overschrijding van deze periode leidt tot het verval van de garantie.
11. Indien de afnemer klaagt omtrent beweerde ondeugdelijkheid van de geleverde producten, dient hij ons in staat te stellen alle onderzoekingen te verrichten en testen uit te voeren op deze producten, door ons noodzakelijk geacht, en de afnemer zal onze instructies daartoe dienen op te volgen.
12. De bewering niet te voldoen aan onze verplichtingen uit de garantie ontslaat de afnemer niet van enige van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
13. Wij zijn niet tot enige garantie gehouden:
a. indien de afnemer niet volledig danwel niet tijdig voldoet aan enige van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst;
b. indien hij de door ons geleverde producten onvakkundig of onjuist of anders dan voor het doel waarvoor deze bestemd is, verwerkt of gebruikt;
c. indien de verzegeling wordt verbroken van de door ons aan afnemer beschikbaar gesteld materieel;
d. indien niet volledig en stipt conform de plaatsings- en gebruiksvoorschriften voor de silo en overig materieel is gehandeld.
14. Bovendien zal onze garantie voor producten, door ons geleverd, doch niet door ons vervaardigd, beperkt zijn tot de aansprakelijkheid, aanvaard door de leverancier van die producten onder zijn garantie.
15. Indien wij, uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins, aan de opdrachtgever technische adviezen verstrekken met betrekking tot het gebruik, de werking en/of de aanwendingsmogelijkheid van het product, danwel materiaal of outillage, daartoe of anderszins gebruikt, alsook indien wij personeel ter beschikking stellen om op het gebruik of de verwerking daarvan toezicht te houden, verlenen wij - alhoewel wij al het redelijke in het werk stellen om te bereiken dat ieder verstrekt technisch advies adequaat is en het ter beschikking gesteld personeel competent - geen garantie en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de bruikbaarheid van zulke technische adviezen en/of voor de competentie van genoemd personeel, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk door ons is overeengekomen. De afnemer zal ons vrijwaren en schadeloos stellen ingeval van enige door ons te lijden schade tengevolge van enige tegen ons ingestelde vordering ter zake van zulk een verstrekt technisch advies of ter beschikking gesteld personeel.

ARTIKEL XVII BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
1. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van deze overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot die ingevolge de garantie in het vorige artikel omschreven. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en interessen, is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Onverminderd het in artikel XVI bepaalde zijn wij, behoudens ingeval van opzet of grove schuld onzerzijds, niet aansprakelijk voor kosten, schaden en intreressen die direct of indirect het gevolg zijn van:
a. schending van octrooien, licenties, auteursrechten of andere rechten van derden, als gevolg van, door of vanwege de opdrachtgever aan ons verstrekte gegevens;
b. nalatigheid van onze werknemers of van personen, door ons gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst;
c. overschrijding van de levertijd tengevolge van buiten onze controle vallende omstandigheden;
d. schade die direct of indirect aan personen, goederen of het bedrijf van de afnemer en/of derden mocht ontstaan.
3. Modellen, afbeeldingen, gereedschap, tekeningen, beschrijvingen en alle overige informatie, door de afnemer te onzen beschikking gesteld, blijven voor zijn rekening en risico en zullen na gebruik, eveneens voor zijn rekening en risico, aan hem worden geretourneerd.

ARTIKEL XVIII OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan één van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, indien aan ernstige twijfel onderhevig is, of hij aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, ingeval van zijn surséance van betaling, faillissement, curatele, stillegging, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn bedrijf of bedrijfsmiddelen, zijn wij gerechtigd, na schriftelijke kennisgeving daarvan aan hem, hetzij de uitvoering van enige overeenkomst op te schorten, hetzij deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder enige gehoudenheid onzerzijds tot het betalen van schadevergoeding danwel zekerheidsstelling alles onverminderd onze overige rechten.
2. In de gevallen genoemd in het eerste lid van dit artikel wordt de overeengekomen prijs, onder aftrek van hetgeen daarvan reeds aan ons is betaald en van door ons nog niet gemaakte kosten, onmiddellijk opeisbaar. De afnemer is alsdan gehouden genoemd bedrag aan ons te betalen en de producten af te nemen, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn de producten voor rekening en risico van de afnemer op te slaan danwel deze voor zijn rekening en risico te verkopen.
3. Ingeval van overmacht, waaronder begrepen iedere omstandigheid buiten onze wil of controle, al dan niet voorzienbaar, tengevolge waarvan de levering en/of uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden gevorderd, zijn wij gerechtigd na schriftelijke kennisgeving aan de afnemer en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor een periode van ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehoudenheid onzerzijds tot enige schadevergoeding of boete, ook indien zulk een boete schriftelijk was overeengekomen.

ARTIKEL XIX BEWIJS ADMINISTRATIE
1. Al onze administratiegegevens betreffende deze overeenkomst zijn beslissend, behoudens tegenbewijs.

ARTIKEL XX GESCHILLEN; TOEPASSELIJK RECHT
1. Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van deze overeenkomst of van enige overeenkomst die daarvan een uitvloeisel is, mochten rijzen, en welke geschillen uit hoofde van hun aard of het bedrag van de vordering behoren tot de competentie van de rechtbank, zullen - behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de voorzieningenrechter in kort geding te verkrijgen - worden voorgelegd:
a. door de afnemer uitsluitend aan de rechtbank te Rotterdam;
b. door ons, te onzer keuze, hetzij aan genoemde rechtbank of aan die van afnemers plaats van vestiging, hetzij aan arbiters oordelend overeenkomstig het alsdan geldende arbitrage reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.
2. Deze overeenkomst en iedere daaruit voortvloeiende overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.
3. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is beslissend
 
Algemene voorwaarden Terraq
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TERRAQ, GEVESTIGD EN KANTOORHOU¬DEND TE VENLO, INGESCHREVEN IN HET HANDELSRE¬GISTER ALDAAR ONDER NUMMER 120 23 148.

ARTIKEL I TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle over-eenkomsten met Terraq (“Janssen Venlo”) die betrekking hebben op:
• de verkoop en levering van zand- en grindproducten en/of andere grondstoffen voor onder meer de beton-, wegen-, water-, rail-, woning- en utiliteitsbouw, sportvelden, bodemverbetering;
• op- en overslag van zand- en grindproducten en andere bulkgoederen;
• dienstverlening, met inbegrip van verstrekte adviezen en infor¬matie.
Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op al onze aanbiedingen en alle over-eenkomsten die betrekking hebben op de verkoop en levering van mortel (specie) en beton-specie.

2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
• de wederpartij: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons aanbiedingen ontvangt of met Terraq overeenkomsten sluit.
• directe schade: zaakschade aan de door Terraq verkochte en geleverde zaken;
• indirecte schade: alle schade die niet valt onder de definitie van directe schade, zoals ge-volgschade, winstderving, letselschade, immateriële schade, gemiste besparingen, vermin-derde goodwill, bouwvertraging, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aan-spraken van afnemers van de wederpartij, rente en kosten.

3. In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaar¬den ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernie¬tigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalin¬gen onverlet.

4. Het door de wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door Terraq als zoda¬nig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de weder¬partij worden gehanteerd, totdat de weder¬par¬tij ons schrif¬telijk zijn nieuwe adres heeft mede¬ge¬deeld.

ARTIKEL II ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJ¬KENDE AFSPRAKEN

1. De algemene leverings-, betalings- en inkoopvoorwaar¬den van de wederpartij zijn niet van toepassing op aanbiedin¬gen van Terraq en met Terraq gesloten overeenkomsten.

2. Afspraken tussen ons en de wederpartij die afwijken van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts als over¬eengekomen indien Terraq deze afspraken schriftelijk heeft beves¬tigd.

ARTIKEL III AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN EN PRIJZEN

1. Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de wederpartij, hebben wij het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Bij de aanbieding door Terraq verstrekte gegevens, bijla¬gen, kwaliteitsnormen, product-specificaties en/of verwerkingsinstructies of -adviezen zijn informatief en geven slechts een algeme¬ne weergave.

3. Indien de wederpartij bij Terraq een bestelling plaatst per telefoon, e-mail of telefax, wordt de inhoud van de overeenkomst volledig bewezen door middel van de aan de hand van deze bestelling door ons aan de wederpartij verstrekte orderbevestiging, tenzij de wederpartij on-middellijk na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk zijn bezwaren tegen deze order-bevestiging kenbaar maakt.

4. In rekening worden gebracht de prijzen, geldend op de dag van aflevering. Indien na de aanbieding of tot¬standko¬ming van de overeenkomst één of meer kostprijs¬bepalende factoren, waarop onze prijzen zijn geba¬seerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is Terraq gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Onder kostprijsbepalende factoren worden mede begrepen prijsver-hogingen van grondstoffen, transportkosten, belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten van overheidswege.

5. De in de aanbieding vermelde prijzen en overige condities zijn gebaseerd op de in deze aanbieding vermelde soort en omvang van de te leveren zaken. Indien de wederpartij op ba-sis van de aanbieding deelbestellingen bij Terraq plaatst, zijn wij gerechtigd om de prijzen en overige condities te herzien.

6. Alle orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussen¬personen of werknemers op-genomen, binden Terraq eerst indien deze door ons schriftelijk zijn beves¬tigd.

7. De in de aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief laagwatertoeslag, exclusief brandstof-toeslag, exclusief BTW, exclusief transport- en verzekeringskosten en exclusief in- en uit-voerrechten.

ARTIKEL IV LAAGWATERTOESLAG

1. Terraq is in elk van de navolgende gevallen bevoegd aan de wederpartij een laag¬watertoeslag in rekening te brengen op de overeengekomen prijs van de per schip door haar leverancier aan Terraq te leveren zaken en/of de per schip door Terraq aan de wederpartij te leveren zaken:
a. indien de waterstand op de peilschaal te Maxau lager is dan 450 cm en/of lager is dan 180 cm volgens de peilschaal te Kaub voor de schepen die, hun gebruikelijke route volgend, de Rijn afvaren en die geladen hebben in het Rijngebied tussen Basel en Koblenz, of enige aan de Neckar of de Main gelegen laadplaats;

b. indien de waterstand op de peilschaal te Keulen lager is dan 221 cm voor de schepen die, hun gebruikelijke route volgend, de Rijn afvaren en die geladen hebben in het Rijngebied tussen Koblenz en Ruhrort, of enige aan de Moezel of de Saar gelegen laadplaats;
c. indien de waterstand op de peilschaal te Ruhrort lager is dan 280 cm voor de schepen die, hun gebruikelijke vaarroute volgend, de Rijn afvaren en die geladen hebben in het Rijngebied tussen Ruhrort en Lobith en de daarop aangesloten kanalen;
d. indien de vaardiepte op het traject Millingen-St-Andries lager is dan 300 cm voor schepen die, hun gebruikelijke vaarroute volgend, geladen hebben op een winplaats langs de Maas en/of de Zuid-Willemsvaart en/of de Waal;
e. indien de waterstand tussen de IJsselkop en Zutpen lager is dan 260 cm voor schepen die, hun gebruikelijke vaarroute volgend, geladen hebben op een winplaats langs het Panner-densch Kanaal, de Rijn en/of de IJssel.

2. Terraqzal de wederpartij tijdig mededelen of en hoeveel laagwatertoeslag zij in rekening zal brengen. De wederpartij is verplicht om binnen twee werkdagen na ontvangst van deze mededeling schriftelijk aan Terraqte berichten of zij:
a. levering van de te leveren zaken wenst op de overeengekomen tijd en plaats, in welk geval de wederpartij verplicht is om de laagwatertoeslag te betalen;
b. de levering van de zaken wenst uit te stellen totdat de toestand van laagwater is geëindigd.
Indien de wederpartij niet binnen voornoemde termijn van twee werkdagen Terraqhaar standpunt heeft medegedeeld, zal Terraqervan uitgaan dat de wederpartij levering wenst op de overeengekomen tijd en plaats en zal zij de laagwatertoeslag aan de wederpartij in reke-ning brengen.

ARTIKEL V LEVERTIJD

1. De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende onder-geschikten van Janssen Venlo, kan de wederpartij bij een overschrijding van de levertijd tot 30 dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 30 dagen, dient de wederpartij Terraq schrifte¬lijk in gebreke te stellen. In deze ingebreke¬stelling dient de wederpartij ons een rede-lijke termijn voor de nakoming te geven.

3. De levertijd begint op de dag waarop door wederpartij een schriftelijke bevestiging van het ontstaan van de overeen¬komst van Terraq heeft ont¬vangen, echter niet eerder dan nadat door de wederpartij is vol¬daan aan alle even¬tuele bijzon¬derheden, verband houdend met de uitvoering van de overeen¬komst welke eerst door de wederpartij tot stand moeten worden ge¬bracht.

4. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen binnen de overeengekomen levertijd of afroeptermijn(en). Indien door partijen is overeengekomen dat de wederpartij de levering van de zaken in een bepaalde periode zal afroepen en met betrekking tot deze afroep(en) geen

termijnen zijn overeengekomen, is de wederpartij – rekening houdend met de seizoensom-standigheden – verplicht om de te leveren zaken binnen deze periode geleidelijk en gespreid af te nemen. Indien de wederpartij deze verplichting naar het oordeel van Terraq niet nakomt, is Terraq gerechtigd om de wederpartij bindende termijnen te stellen waarbinnen de zaken moeten worden afgenomen, bij gebreke waarvan de wederpartij van rechtswege in verzuim zal zijn.

ARTIKEL VI DE LEVERING, PLAATS, TIJDSTIP EN RISICO-OVERGANG

De wijze van levering
1. De levering geschiedt, afhankelijk van de inhoud van de inhoud van de overeenkomst:
- “af bedrijf’: de levering vindt plaats vanaf het winwerktuig, de verladingsinstallatie, het op-slagterrein of het depot van Janssen Venlo, of een andere door Terraq aan te wijzen locatie;
- “franco voor de wal”: de levering vindt plaats per schip tot vóór een door partijen overeenge-komen (en bij gebreke daarvan: door Terraq aan te wijzen) loswal;
- “franco op de wal”: de levering vindt plaats per schip tot op een door partijen overeengeko-men (en bij gebreke daarvan: door Terraq aan te wijzen) loswal;
- F.O.B. (“free on board”): de levering vindt plaats in het schip/vrachtauto geladen.
- “franco werk”: de levering vindt plaats op de met de wederpartij overeengekomen plaats, anders dan “af bedrijf”, “franco voor de wal”, “franco op de wal” of F.O.B.

2. Terraq is bevoegd in gedeelten te presteren.
Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen gele¬verd kunnen worden, worden voor nale-vering genoteerd; de wederpartij wordt daarvan schriftelijk door ons in kennis ge¬steld.

3. De wederpartij is jegens Terraq aansprakelijk voor alle schade die Terraq lijdt als gevolg van het feit dat de levering van de zaken niet, niet tijdig of niet ongehinderd op het overeen-gekomen tijdstip dan wel op de overeengekomen plaats kan plaatsvinden. Indien op de we-derpartij de verplichting rust om te lossen, is de wederpartij verplicht om het lossen op het overeengekomen tijdstip uit te (laten) voeren, bij gebreke waarvan Terraq het recht heeft om de loswerkzaamheden op kosten van de wederpartij te laten uitvoeren.

4. Indien partijen geen exacte loswal zijn overeengekomen, kan levering geschieden aan de dichtstbijzijnde loswal aan een voor Terraq bereikbaar grootvaarwater. Indien de plaats van levering door partijen exact is overeengekomen maar deze voor Terraq op het overeengeko-men tijdstip niet of moeilijk bereikbaar is, is Terraq bevoegd de levering te doen plaatsvinden bij de dichtstbijzijnde loswal aan een voor Terraq bereikbaar grootvaarwater.

5. De wederpartij is verplicht om Terraq tijdig, volledig en schriftelijk te informeren omtrent (wijzigingen in) de gesteldheid van de plaats van de levering opdat Terraq tijdig adequate maatregelen kan treffen omtrent de keuze van het ten behoeve van de levering te gebruiken transportmiddel.


Het tijdstip van de levering
6. Als tijdstip van de levering geldt:
- bij een levering “af bedrijf”: het moment waarop de te leveren zaken in het laadruim vallen van het daartoe door de wederpartij ter belading aangeboden transportmiddel of, indien dit eerder is, het moment waarop de wederpartij de levering heeft aanvaard of geacht kan wor-den de levering te hebben aanvaard;
- bij een levering “franco voor de wal”: het moment waarop de wederpartij voor de loswal be-gint met het lossen van de zaken vanuit het laadruim van het schip van Terraq dan wel, in-dien dit eerder is, het moment waarop de wederpartij de levering heeft aanvaard of geacht kan worden de levering te hebben aanvaard.
- bij een levering “franco op de wal”: het moment waarop Terraq de zaken op de loswal heeft gelost of, indien dit eerder is, het moment waarop de wederpartij de levering heeft aanvaard of geacht kan worden de levering te hebben aanvaard.
- bij een levering F.O.B.: op het moment van ondertekening van de laadbon, of bij het ontbre-ken daarvan het moment waarop de zaken in het laadruim vallen van het daartoe door de wederpartij ter belading aangeboden schip/vrachtauto.
- bij een levering “franco werk”: het moment waarop Terraq de zaken heeft gelost op de over-eengekomen plaats of, indien dit eerder is, het moment waarop de wederpartij de levering heeft aanvaard of geacht kan worden de levering te hebben aanvaard.

De plaats van de levering
7. Als plaats van de levering geldt:
- bij een levering “af bedrijf”: de plaats van het winwerktuig, de verladingsinstallatie, het op-slagterrein of het depot van Janssen Venlo, of een andere door Terraq aan te wijzen locatie.
- bij een levering “franco voor de wal”: de plaats voor de wal die partijen zijn overeengeko-men, en bij gebreke daarvan de door Terraq aan te wijzen loswal.
- bij een levering “franco op de wal”: de plaats op de wal die partijen zijn overeengekomen, en bij gebreke daarvan de door Terraq aan te wijzen loswal.
- bij een levering F.O.B.: de plaats waar de zaken in het laadruim vallen van het daartoe door de wederpartij ter belading aangeboden schip/vrachtauto.
- bij een levering “franco werk”: de plaats die partijen zijn overeengekomen, en bij niet of niet tijdige bereikbaarheid daarvan, de door Terraq aan te wijzen dichtstbijzijnde bereikbare plaats.

Risico-overgang
8. Vanaf het tijdstip van de levering door Terraq aan de wederpartij, zijn de zaken geheel voor rekening en risico van de wederpartij.

ARTIKEL VII HOEVEELHEID

1. De door Terraq aan de wederpartij geleverde hoeveelheid wordt op een voor beide partijen bindende wijze als volgt bepaald:
- bij een levering per schip: op basis van een door of namens Terraq en door of namens de wederpartij ondertekende losbon waarop de ijkopnames vóór en na de lossing zijn vermeld. De meting geschiedt door een erkend ijkmeester en op kosten van de wederpartij.

Bij gebreke van een ijkopname wordt de hoeveelheid – naar keuze van Terraq- bepaald op basis van de meetbrief of het laadbewijs.
- bij een levering per vrachtauto: op basis van een weging en/of door volumetrische vaststel-ling door Terraq dan wel de verlader, zoals vermeld op het door de chauffeur ondertekende weegformulier, laadbon of soortgelijk document, tenzij de wederpartij bewijst dat een andere hoeveelheid is geleverd.

2. Indien de door Terraq aan de wederpartij geleverde hoeveelheid wordt gewogen met ge-bruikmaking van een automatisch systeem met een laadpas dan wel een handmatige we-ging, zijn in afwijking van het in lid 1 bepaalde de in dit automatisch systeem opgeslagen (weeg)gegevens voor beide partijen bindend.

3. Indien de geleverde hoeveelheid afwijkt van de overeengekomen hoeveelheid en deze afwijking niet meer bedraagt dan in de branche voor het desbetreffende product gebruikelijk is, zal de daadwerkelijk aan de wederpartij geleverde hoeveelheid aan de wederpartij in re-kening worden gebracht, ook indien de wederpartij een grotere hoeveelheid geleverd heeft gekregen dan oorspronkelijk is overeengekomen. De wederpartij heeft in dit geval geen recht om te reclameren met betrekking tot afwijkingen in de hoeveelheid.

ARTIKEL VIII KWALITEIT, INSPECTIE, CONTROLE, KEURING EN RECLAME

Kwaliteit
1. Tenzij door de wederpartij bij de bestelling bijzonde¬re kwaliteitseisen zijn gesteld, die door Terraq schrif¬telijk zijn bevestigd, wordt door ons gewone handels¬kwaliteit geleverd conform de op het desbetreffende product toepasselijke kwaliteitsnormen. Afwijkingen binnen de in de branche gebruikelijke toleranties worden door ons uitdrukkelijk voorbehouden.

2. Indien aan de wederpartij voor of bij de aanbieding een monster is getoond of verstrekt, is zulks uit¬slui¬tend geschied bij wijze van aanduiding zonder dat de te leveren zaken daaraan exact behoeven te beantwoorden.

3. Indien en voorzover met betrekking tot de kwaliteit is overeengekomen dat de kwaliteit zal zijn volgens de in een bestek of aanvraag gestelde eisen en/of dat de levering zal geschie-den op keur en/of ten genoege van de wederpartij, kan de wederpartij hier jegens Terraq slechts aanspraken op maken die verder reiken dan hetgeen in leden 1 en 2 is bepaald, in-dien en voorzover deze verdergaande aanspraken voortvloeien uit gebondenheid van de wederpartij aan besteksbepalingen of aanvragen waarvan de wederpartij de inhoud zodanig tijdig en schriftelijk aan Terraq heeft medegedeeld dat Terraq hiermee in haar aanbieding rekening heeft kunnen houden.

Inspectie, controle en keuring
4. De wederpartij is verplicht om de te leveren zaken op hoeveelheid en kwaliteit te controle-ren en te (laten) keuren:
- bij een levering “franco werk”, “franco voor de wal”, F.O.B. en “franco op de wal”: vóórdat de te leveren zaken vanuit het schip/vrachtauto worden gelost;
- bij een levering “af bedrijf”: vóórdat de te leveren zaken in het schip/vrachtauto worden ge-laden;

5. Het is de wederpartij niet toegestaan om geleverde zaken bij een levering “franco werk”, “franco voor de wal” en “franco op de wal” te lossen en bij een levering “af bedrijf” te laden totdat Terraq in de gelegenheid zal zijn gesteld om de gestelde tekortkomingen te (laten) on-derzoeken. Het is de wederpartij voorts niet toegestaan om de geleverde zaken te verwerken, bewerken of met andere zaken te vermengen totdat Terraq in de gelegenheid zal zijn gesteld om de gestelde tekortkomingen te (laten) onderzoeken.

Reclame
6. De wederpartij is verplicht om direct bij kennisneming van de gestelde tekortkomingen, doch uiterlijk binnen één werkdag na deze kennisneming, eventuele tekortkomingen in de levering schriftelijk aan Terraq kenbaar te maken.

7. Na ontvangst van de klacht van de wederpartij zal Terraq de klacht op zijn gegrondheid (laten) controleren. Indien de klacht van de wederpartij (deels) gegrond is, heeft Terraq– zon-der dat de wederpartij het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden – het recht om (naar haar keuze) het ontbrekende deel van de levering alsnog te leveren, vervangende zaken te leveren die wel beantwoorden aan de overeenkomst, dan wel om de koopprijs te verminde-ren overeenkomstig het deel van de levering dat niet beantwoordt aan de overeenkomst.

Verval van rechten
8. Indien de wederpartij van mening is dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan de wederpartij jegens Terraq geen aanspraken meer geldend indien:
- de wederpartij heeft nagelaten om de geleverde zaken tijdig te (laten) keuren;
- de geleverde zaken op enigerlei wijze worden verwerkt, bewerkt of met andere zaken wor-den vermengd;
- de wederpartij niet tijdig bij Terraq schriftelijk heeft gereclameerd.

ARTIKEL IX OP- EN OVERSLAG

1. De op- en overslag in opdracht van de wederpartij geschiedt uitdrukkelijk voor rekening en eigen risico van de wederpartij. Terraq is niet verplicht om opgeslagen zaken op enigerlei wijze te verzekeren of te (doen) bewaken. Terraq is niet verplicht om deze zaken te onder-zoeken, te onderhouden of anderszins in dezelfde staat te houden.

2. De wederpartij is jegens Terraq aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die voortvloeit uit de onjuiste, onvolledige of bedrieglijke omschrijvingen van de opgeslagen za-ken.

3. De wederpartij is jegens Terraq aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die een gevolg is van de op het terrein van Terraq opgeslagen zaken.

4. Indien de wederpartij na afloop van de overeenkomst de opgeslagen zaken niet (geheel) of niet tijdig ophaalt, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is Terraq bevoegd om de zaken op kosten van de wederpartij van haar terrein te (laten) verwijderen.

5. Terraq sluit, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke be-palingen, elke aansprakelijkheid uit voor schade aan de opgeslagen zaken of zaken die in opdracht van de wederpartij moeten worden overgeslagen.

6. Zonder voorafgaande toestemming van Terraq heeft de wederpartij nimmer toegang tot het terrein waarop de zaken die zijn opgeslagen of moeten worden overgeslagen zich bevin-den. Terraq kan aan deze toegang voorwaarden verbinden.

ARTIKEL X OVERMACHT

1. Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Janssen Venlo, kan ons on-der meer niet worden toegere¬kend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan onze schuld of buiten onze risico¬sfeer vallen. Oorza¬ken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogs¬gevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, diefstal, brand, water¬schade, overstroming, werkstaking, be¬drijfsbezet¬ting, uitsluiting, in- en invoerbe-lemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektrici¬teit, vervoersproblemen, de stagna¬tie of onderbre¬king van leveringen van derden van wie wij grondstoffen, mate¬rialen of onderdelen voor de uitvoering van de over¬een¬komst moeten betrekken, weersomstandigheden (zoals ijsgang, gladheid, mist) als-mede een (te) hoge of (te) lage waterstanden in rivieren of kanalen.

2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij zijn wij bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

ARTIKEL XI UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. Voor alle directe schade van de wederpartij, zoals omschreven in artikel I lid 2, veroor¬zaakt door een aan Terraq toere¬kenbaar tekortkomen in de nako¬ming van de overeenkomst, is de aan¬sprakelijkheid van Janssen Venlo, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloos-heid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken of de verrichte diensten.

2. Voor alle indirecte schade, zoals omschreven in artikel I lid 2, zijn is Janssen Venlo, be-houdens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aan-sprakelijk.

3. Terraq sluit de aansprakelijkheid uit indien de geleverde zaken door de wederpartij zijn verwerkt, bewerkt of zijn vermengd met andere zaken.

4. Wij sluiten de aansprakelijkheid uit voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan ten gevol¬ge van door Terraq ingeschakelde ondergeschikten en/of hulppersonen en/of ten gevol¬ge van gebruikte zaken die door ons zelf, door derden of door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet ge¬schikt blij¬ken te zijn.

5. Indien de rechter mocht oordelen dat Terraq geen beroep toekomt op de uitsluiting van aansprakelijkheid als vermeld in leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel en artikel IX lid 5, is de aan-sprakelijkheid van Terraq beperkt tot een bedrag waarvoor de door Terraq gesloten aanspra-kelijkheidsverzekering maximaal dekking biedt, in welk bedrag rente en kosten zijn begrepen, vermeerderd met het eigen risico.

6. Alle zaken, zoals materialen, halffabrikaten en machi¬nes, die door de wederpartij voor de uitoefening van de overeenkomst beschikbaar worden gesteld, zullen door Terraq niet wor-den verzekerd. De wederpartij is verplicht om deze zaken zelf te verzekeren en verze¬kerd te houden voor de duur dat zij onder ons rusten.

7. De in lid 6 genoemde zaken blijven voor risico van de wederpartij. De wederpartij is jegens Terraq aansprake¬lijk voor alle schade die optreedt door (het gebruik) van deze zaken.

ARTIKEL XII BETALINGSCONDITIES

1. De betaling van de door ons geleverde zaken zal dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De betaling zal – tenzij door ons anders aangegeven op de factuur – dienen te geschieden in Nederland, en wel op een door ons aangehouden bank- of girorekening bij een (vestiging van een) in Nederland geves-tigde bank.

2. De wederpartij kan zich jegens ons niet beroepen op verrekening.

3. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk op-eisbaar. De wederpar¬tij is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

4. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn zijn wij gerechtigd de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag vanaf de dag waarop de wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening.

5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschul-digde kosten, vervol¬gens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de weder¬partij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsver-plichtingen, zo¬als omschreven in lid 1, is de wederpartij gehouden alle door Terraq gemaakte buitengerech¬telijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn re-kening te nemen en volledig te betalen.
Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten. In geval van het door ons aanvragen van het faillissement van de wederpartij, zal de wederpar¬tij ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de faillissementsaanvrage te voldoen.

7. Onverminderd het bepaalde in lid 3, is de wederpartij in geval van faillissement(s-aan¬vra¬ge), (aanvrage tot) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de we-derpartij, (aanvrage tot) toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling of ondercuratele-stel¬ling van de wederpartij, zonder dat een ingebrekestel¬ling is vereist, van rechtswege in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de weder¬partij niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met ons gesloten overeen¬komsten nakomt.

8. In de gevallen bedoeld in het vorige lid hebben wij te onzer keuze het recht om zonder rechterlijke tussen komst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schor¬ten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijk verklaring te ontbin¬den, onverminderd ons recht tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

ARTIKEL XIII KREDIETBEPERKINGSTOESLAG

1. Al onze offertes en aanbiedingen zijn, tenzij uitdruk¬kelijk anders wordt vermeld, exclusief kredietbeper¬kingstoeslag.

2. Onze factuurbedragen worden verhoogd met een krediet¬beperkingstoeslag van 2%. De toeslag van 2% behoeft niet betaald te worden bij betaling binnen dertig (30) dagen na fac-tuurdatum.

ARTIKEL XIV ZEKERHEIDSSTELLING

1. Indien Terraq goede grond heeft te vrezen dat de weder¬par¬tij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, zijn wij voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op ver-zoek en ten genoege van Terraq zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar ver-plichtingen uit de overeenkomst.

2. Nadat de door Terraq gestelde termijn tot zekerheidsstel¬ling is verstreken, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kunnen wij de overeenkomst zonder rech¬terlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd ons recht op volle¬dige schadevergoeding.

ARTIKEL XV EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De door Terraq geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de wederpartij alle navolgen-de verplichtingen uit alle met Terraq gesloten overeenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door ons verrichte of te verrichten diensten;
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) met ons geslo-ten overeen¬komst(en).


2. Door Terraq geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorver¬kocht. De wederpartij is niet bevoegd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

3. Op zaken die met inachtneming van het in lid 1 bepaalde in eigendom op de wederpartij zijn overgegaan en die zich nog onder de wederpartij bevinden, behouden wij ons hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere ze-kerheid van vorderingen die wij uit welken hoofde dan ook op de wederpartij mochten hebben of krijgen.
Dit voorbehoud van pandrechten geldt eveneens ten aanzien van door Terraq geleverde za-ken die door de wederpartij zijn bewerkt of verwerkt en waardoor ons eigendomsvoorbehoud zou komen te vervallen.

4. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, zijn wij gerechtigd om de geleverde zaken waar-op het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden die deze zaken voor de wederpartij houden weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan Terraq verschuldigde.

5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbe¬houd geleverde zaken willen vesti-gen of doen gelden, is de wederpartij verplicht ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

6. De wederpartij verplicht zich de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afne-mers bij het doorverkopen van onder eigen¬domsvoorbehoud door Terraq geleverde zaken op eerste verzoek van ons aan Terraq te verpanden als bedoeld in artikel 3:239 BW;

ARTIKEL XVI RETENTIERECHT

Wij zijn bevoegd de zaken of andere goederen die Terraq van de wederpartij onder zich heeft of zal krijgen, terug te houden tot al het ons toekomende uit hoofde van de gesloten overeen-komst door de wederpartij geheel zal zijn voldaan.

ARTIKEL XVII VERJARING

Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ont-staan daarvan.

ARTIKEL XVIII CONSUMENTENTRANSACTIES

Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een be-roep of bedrijf, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet voorzover zij vallen binnen het bereik van artikel 6:236 BW.

ARTIKEL XIX CONVERSIE

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voorzover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in rede-lijk overleg te treden. De overige bepalingen van de algemene voorwaarden behouden on-verminderd hun geldigheid, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten.

ARTIKEL XX GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Terraq is Neder¬lands Recht van toe-passing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koop-overeenkomsten betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) wordt uitgesloten.

2. Ten aanzien van geschillen die tussen Terraq en de weder¬partij mochten ontstaan is uit-sluitend de rechtbank te Roermond bevoegd om hiervan kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.
 
 
  2006 Terraq
spacer